Uporabniške pravice

Uporabniške pravice

Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate določene pravice, povezane z osebnimi podatki, ki jih o vas zbira Turistično društvo Natura 2020, Ulica Ruške čete 3, 2342 Ruše.

Naslednji seznam vsebuje informacije o vaših pravicah, ki izhajajo iz veljavnih zakonov o varstvu podatkov:

 • Pravica o umiku soglasja: Kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete. Soglasje lahko umaknete na enak način, kot ste ga dali (npr. elektronsko, članska pristopna/izstopna aktivna/pasivna izjava).
 • Pravica do dostopa: od Društva Natura 2020 lahko zahtevate za informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.
 • Pravica do popravka: Od Društva Natura 2020 lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.
 • Pravica do omejitve:Od Društva Natura 2020 lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:
 • oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga Društvo natura 2020 potrebuje za preverjanje točnosti podatkov,
 • je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,
 • vaših podatkov Društvo Natura 2020 ne potrebuje več, a jih mora hraniti za  uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,
 • ugovarjate obdelavi, medtem ko Društvo Natura 2020 preverja, ali njena zakonska podlaga prevladuje nad vašo.
 • Pravica do prenosljivosti:Na vašo zahtevo bo Društvo Natura 2020, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesla drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • Pravica do ugovora: če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.
 • Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: od Društva Natura 2020 imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirani obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.
 • Pravica do vložitve pritožbe:V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.
 • Pravica do izbrisa: Od Društva Natura 2020 lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:
 • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,
 • obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
 • obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;
 • so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

Soglasja za obdelovanje vaših osebnih podatkov, urejanje osebnih podatkov in privolitev (GDPR), ki ste jih dali Društvu Natura 2020, ter vaše osebne podatke, lahko pregledate, uredite ali popravite skladno s politiko zasebnosti.

Politika zasebnosti

 1. O nas

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Turistično društvo Natura 2020, Ulica Ruške čete 3, 2342 Ruše. Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranja se njihovo zaupnost in celovitost ter preprečuje njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

 1. Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno identificirajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom in telefonsko številko ali posebno identifikacijsko oznako.

       3Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Turistično društvo Natura 2020 vaše osebne podatke zbira in obdeluje na naslednjih pravnih podlagah:

 • zakon in pogodbeni odnosi,
 • privolitev posameznika in
 • zakoniti interes.

Na podlagi privolitev posameznika bo vaše osebne podatke uporabila v spodaj opisane namene in v skladu z vašim specifičnim soglasjem. Zbira samo toliko osebnih podatkov in samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev določenega namena, in sicer:

 • posredovanje elektronskih obvestil, novic, zgodb, novičnikov, ipd.,
 • sodelovanje na poslovnih dogodkov v organizaciji ali so-organizaciji Društva Natura 2020, vodenje evidence o udeležencih poslovnih dogodkov ter objava kontaktnih podatkov v katalogu udeležencev,
 • vodenje evidence o medijih, ki se zanimajo za študijski obisk Natura 2020.
 • omogočanje dostopa do mediateke,
 • omogočanje oddaje turističnih paketov na podlagi javnega poziva Slovenske turistične organizacije,
 • sodelovanje v nagradnih igrah,
 • segmentacijo obiskovalcev natura2020.siwww.green-luxury.si in www.milanrobic.si in prejemnikov elektronskih obvestil, novic, zgodb, novičnikov za zagotovitev vsebine, ki so najbližje interesom in preferencam posameznega spletnega uporabnika
 • prikazovanje oglasne vsebine o tematikah, za katere je posamezni spletni uporabnik že predhodno izkazal interes (remarketing),
 • piškotki aktivnosti na natura2020.siwww.green-luxury.si in www.milanrobic.si, ki jih Društvo Natura 2020 uporablja za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje obiskovalcev portala v prihodnje. S pomočjo nekaterih piškotkov lahko vzorčimo, segmentiramo obiskovalce in tem zagotovimo vsebine, ki so najbližje interesom in preferencam posameznega spletnega uporabnika.
 • podatki, ki jih avtomatsko zbira analitika spletne strani

Na podlagi zakonitega interesa bomo vaše osebne podatke uporabili v spodaj opisan namen. Zbira samo toliko osebnih podatkov in samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev določenega namena, in sicer:

 • posredovanje elektronskih obvestil, novic, novičnikov, sporočil za javnost, obvestil o novinarskih konferencah, ipd. medijem in novinarjem.
 1. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Društvo Natura 2020 lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Društva Natura 2020, v mejah njenih pooblastil (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti in Statutu.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Društvo natura 2020 so:

 • ponudniki hotelskih in prevoznih storitev, turistični vodiči, organizatorji in soorganizatorji poslovnih dogodkov,
 • ponudniki obdelave podatkov in analitike;
 • vzdrževalci IT sistemov;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil in orodij za avtomatizacijo marketinga;
 • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci;
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje,
 • odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja.

Društvo Natura 2020 ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil Društva Natura 2020 in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 1. Mednarodni prenosi osebnih podatkov

V  posebnih okoliščinah bo lahko Društvo Natura 2020 vaše osebne podatke prenesla v države zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Tovrstni prenosi v tretje države se lahko nanašajo na vse dejavnosti obdelave, opisane v razdelku 3.

Zakon o varstvu podatkov in drugi zakoni držav zunaj Evropskega gospodarskega prostora, v katere se lahko prenesejo vaši podatki, morda ne zagotavljajo tako visoke ravni varstva podatkov kot zakoni v vaši državi. Uporabili bomo ukrepe, skladne z upoštevno zakonodajo, ki so ustrezni za zagotavljanje, da vaši osebni podatki ostanejo zaščiteni. Taki ukrepi vključujejo uporabo standardnih pogodbenih klavzul za zaščito prenosa podatkov zunaj EGP.

 1. Varnost

Društvo Natura 2020 ima zelo resen pristop k varnosti podatkov. Uporablja ustrezno stopnjo zaščite in vzpostavila je razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

 1. Vaše zakonske pravice

Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate določene pravice, povezane z osebnimi podatki, ki jih o vas zbira Slovenska turistična organizacija. Naslednji seznam vsebuje informacije o vaših pravicah, ki izhajajo iz veljavnih zakonov o varstvu podatkov:

 • Pravica o umiku soglasja: Kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete. Soglasje lahko umaknete na enak način, kot ste ga dali (npr. elektronsko).
 • Pravica do dostopa: od Društva Natura 2020 lahko zahtevate za informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.
 • Pravica do popravka: Od Društva Natura 2020 lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.
 • Pravica do omejitve: Od Društva Natura 2020 lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:
 • oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga Društvo natura 2020 potrebuje za preverjanje točnosti podatkov,
 • je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,
 • vaših podatkov Društvo Natura 2020 ne potrebuje več, a jih mora hraniti za  uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,
 • o ugovarjate obdelavi, medtem ko Društvo Natura 2020 preverja, ali njena zakonska podlaga prevladuje nad vašo.
 • Pravica do prenosljivosti: Na vašo zahtevo bo Društvo Natura 2020, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesla drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • Pravica do ugovora: če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.
 • Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: od Društva Natura 2020 imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirani obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.
 • Pravica do vložitve pritožbe: V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.
 • Pravica do izbrisa: Od Društva Natura 2020 lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:
 • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,
 • obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
 • obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;
 • so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

Soglasja za obdelovanje vaših osebnih podatkov, urejanje osebnih podatkov in privolitev (GDPR) ter vaše osebne podatke, ki ste jih dali Društvu Natura 2020, lahko pregledate, uredite ali popravite na sedežu Društva Natura 2020 v času uradnih ur.

Društvo Natura 2020 ima osebo pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov, to je zakoniti zastipnik. S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, in uresničevanjem vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Kontaktne informacije najdete na koncu tega dokumenta.

Na vašo zahtevo bo Društvo Natura 2020 odgovorilo najpozneje v roku enega meseca od prejema zahteve.

 1. Hramba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke Društvo Natura 2020 hrani skladno s temi načeli:

 • kot to zahtevajo zakonodaja, pogodba ali naše zakonske obveznosti; ali
 • tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani, in obdelavo ali dlje časa, če to zahteva morebitna pogodba ali veljavna zakonodaja oziroma za statistične namene ob upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov,
 • do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni namen.
 1. Spremembe

Vsaka sprememba politike o varovanju osebnih podatkov Slovenske turistične organizacije bo objavljena na spletnem portalu www.natura2020.si.

Vprašanja o varstvu podatkov in katerekoli zahteve po uveljavitvi svojih zakonskih pravic lahko naslovite na:

Turistično društvo Natura 2020, Ulica Ruške čete 3, 2342 Ruše.

Email: info@natura2020.si

telefon: 031 818 553

Vse zahteve bodo posredovane uradni osebi za varstvo podatkov.

Gradivo je pripravljeno po modelu STO z dne 10.2.2021, saj smo nepridobitna organizacija katere glavna dejavnost je razvoj in pospeševanje turizma. Smo knowledge management specialisti za destinacijo ekosistema Natura 2020.

Scroll to Top